رقص لاتینو

رقص لاتینو

رقص نوعی هنر نمایشی است که متشکل از توالی های هدفمند حرکت انسان است.

روزهاشنبه تا چهارشنبه
زمان17:00 تا 18:30
مربیخانم اندرسون