جوایز سارا میرنظامی

جوایز

رتبه اول نگارگری
رتبه دوم مسابقه طراحی فرش
رتبه یک مسابقه طرح ونقشه

تقدیرنامه ها

لوح تقدیر
لوح تقدیر همایش بین اللمی قرآن
لوح تقدیر نمایشگاه هنرهای تجسمی
لوح تقدیر نمایشگاه قرآنی
لوح تقدیر نمایشگاه تذهیب
لوح تقدیر نمایشگاه آثار قرآنی
لوح تقدیر برگزاری مسابقه طراحی فرش
تقدیرنامه ورکشاپ میرنظامی