آثار سارا میرنظامی

طراحی فرش

نمونه هایی از طرح های استاد سارا میرنظامی در فرش های دستباف و ماشینی

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

آثار نگارگری و زنگاره

آثار نگارگری استاد میرنظامی شامل موضوعات ادبی، اساطیری، آیینی می باشد.

Ne-0009
Ne-0008
Ne-0014
Ne-0015