فعالیت ها و نمایشگاه های مصطفی آقامیری

نمایشگاه پاریس و یونسکو

برگزاری دو نمایشگاه در مقر یونسکو و پاریس

نمایشگاه نیاوران

نمایشگاه استاد مصطفی آقامیری و نگاره پارسیان

نمایشگاه عمارت عین الدوله

نمایشگاه استاد مصطفی آقامیری و نگاره پارسیان