بازتاب مطبوعاتی میرنظامی

مجله گره

مجله زن روز

4
3-2

گفتگو با مجله نساجی کهن

                              طراحان فرش ایرانی با شرایط و هنر روز دنیا همسو نیستند